wp36e8d3ad.png
wpae6727ae.png
wpb81a32db.png
wp466d58cc.png
wp98e0965c.png
    Interim boekhouder
Uw boekhouder op afroep. Bij ziekte of tijdelijke afwezigheid van uw  boekhouder, administrateur of financieel administratief medewerker, kunnen wij u kort durende of langer durende hulp bieden. Om de voortgang van uw boekhouding veilig te stellen! Ook als u achterstanden moet wegwerken, door welke omstandigheid dan ook, komen we graag naar u toe. Terug
wp83157274.png
wpdccc7fb3.png
wpea66faf4.png

Klankbord gesprek

Als (beginnend) ondernemer kunt u soms behoefte aan een klankbord hebben. Een gesprek met een onafhankelijk professional. Iemand die, zonder dat het roer van u wordt overgenomen, kan fungeren als gesprekspartner. Iemand die kan fungeren als wegwijzer en soms ook als begeleider. Geheel onafhankelijk, geheel vrijblijvend en uiterst discreet. Met als uiteindelijk doel: ondernemerssucces! Terug

 

Bedrijfsplan samenstellen

Uw bedrijfsplan bestaat onder andere uit een beschrijving van uw onderneming. Het is een routemap voor u als ondernemer en alle belanghebbenden. Er zijn talloze variaties en goede oplossingen denkbaar. Wilt u weten welke oplossingen er voor u mogelijk kunnen werken? Neem dan contact met ons op. Terug

 

Exploitatieprognoses, budgetten en liquiditeitsoverzichten samenstellen

Op basis van uw bedrijfsplan zult u een prognose en een liquiditeitsoverzicht willen hebben. Onder andere om de haalbaarheid van uw plannen aan te tonen. Als u eenmaal onderweg bent, dan wilt u natuurlijk de plannen die u zo zorgvuldig maakte volgen. Om er nu voor te zorgen dat de kosten zo goed mogelijk worden beheerd dient u deze te budgetteren en de budgetten te bewaken. Terug top

 

Beginbalans vaststellen

De beginbalans dient bij de start van de onderneming en na elk afgesloten boekjaar vastgesteld te worden. Elke balans bestaat uit bezittingen en middelen waaruit deze gefinancierd zijn. Terug

 

Administraties controleren

Om een periode op de juiste wijze af te sluiten is het verstandig, en vaak ook gewenst om de administratie op juistheid te controleren. Afhankelijk van het aantal initiële fouten zal de administratie integraal of steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Terug

 

Verwerken financiële administratie

Bij het verwerken van de financiële administratie worden alle inkoopfacturen, verkoopfacturen, bonnetjes en declaraties en kasboeken en bankafschriften, op volgorde van datum in een boekhoudpakket ingebracht. Het zogenaamde inboeken van alle boekstukken. Daarnaast dient er vaak nog een bewerking op te gebeuren ten aanzien van geactiveerde bedrijfsmiddelen en overlopende posten.  Terug

 

Periodieke- of tussentijdse rapportage

Als uw administratie goed wordt bijgehouden is het goed gebruik om hiervan rapport te doen. Het gaat doorgaans om een korte periodieke rapportage van de verlies- en winstrekening al of niet in combinatie met de balans. Een uitgebreide rapportage is vanzelfsprekend ook mogelijk. Door deze rapportage wordt u op de hoogte gebracht van het financieel en fiscaal reilen en zijlen van uw onderneming Terug top

 

Salarisadministratie uitvoeren

De Fiscus stelt naast de bewaarplicht van zeven jaar, die dus ook voor de salarisadministratie geldt. Nog een aantal stringente eisen waaraan een salarisadministratie dient te voldoen. Zo dient u bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen van uw werknemers te bewaren in uw salarisadministratie. En ook een ondertekende verklaring aangaande de heffingskortingen. Maar ook berekeningen, loonstaten enzovoort. Na elke loontermijn, van bijvoorbeeld vier weken of een maand, volgt een salarisberekening en een aangifte loonheffingen. Vaak worden declaraties van personeel verrekend via de salarisadministratie. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht. Vele bedrijfstakken kennen daarnaast ook eigen regelingen voor bijvoorbeeld pensioenen en scholing. Ook die gegevens worden per tijdvak berekend en de gegevens worden aan de bedrijfsvereniging aangeleverd. Al met al wordt het al gauw een hele administratie op zich. En precies zo wordt dat bij ons ook behandeld. Natuurlijk zijn er koppelingen met uw financiële administratie, welke met de zogenaamde loonjournaalposten duidelijk worden. Zo lopen uw financiële administratie en uw salarisadministratie altijd met elkaar in de pas. Terug

 

Jaarafsluiting en opening nieuw boekjaar

Aan de jaarafsluiting van uw boekhouding gaat een noodzakelijke korte controle vooraf, mogelijk gevolgd door kleine correcties. Het is doorgaans niet noodzakelijk om de boekhouding volledig, dus integraal te controleren. Terug

 

Jaarrapportage

Om tot een deugdelijke jaarrapportage en jaarrekening te komen, is het doorgaans gewenst om eerst een controle van de administratie uit te oefenen. Tijdens die controle worden boekingen comptabel getoetst en zo nodig gecorrigeerd. Nadat alle transitoria zijn vastgesteld volgt rapportage met onder andere een weergave van de balans, verlies & winst, toelichtingen en analyses. Terug top

 

Publicatierapportage inclusief publicatie Kamer van Koophandel

Rechtspersonen kennen doorgaans een zogenaamde publicatieplicht. Een in Nederland gevestigde publicatieplichtige B.V. dient binnen tien dagen na het definitief worden van de jaarrekening, over te gaan tot publicatie bij de

Kamer van Koophandel en Fabrieken. Terug

 

Aangiften Belastingen

Alle uit uw onderneming voortvloeiende belastingen kunnen door ons worden berekend en aangegeven: Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Loonheffingen, Winstbelasting en Vennootschapsbelasting. Alle belastingaangiften worden elektronisch ingediend. Terug

 

wp1dad75f3.png
wp7288ccfd.png
wpaef95085_0f.jpg
wp411c054e_0f.jpg
wp08218baa_0f.jpg