+
:
x
%
=
>
wp7288ccfd.png
wpfaa7772d_0f.jpg
wp98e0965c.png
wp7cdf5306_0f.jpg

financieel administratieve dienstverlening

+ ADMINISTRATIEVE VERWERKING

+ BELASTINGAANGIFTE

+ RAPPORTAGE

wp12935a5c_0f.jpg

Diensten

 

G.J. Pricker Administratiedeskundige MKB levert financieel administratieve diensten voor het Midden en Klein Bedrijf. De nadruk ligt op het kleinbedrijf/microbedrijf, ongeacht de juridische vorm.

 

Voor alle aangeboden diensten geldt dat we deze integraal voor u uit kunnen voeren of, naar uw keuze, slechts delen daarvan uitvoeren.

 

Als u bijvoorbeeld zelf boekt, met gebruikmaking van gelijk welk pakket, en u wilt alleen een jaarafsluiting en/of winstaangifte afnemen? Neemt u dan vooral contact met ons op. De gebruikte methode van boekhouden is daarbij van ondergeschikt belang.

 

Wij kunnen voor onze klanten altijd maatwerk realiseren.

Daarbij betrachten wij steeds een hoge mate van flexibiliteit.

 

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit:

 

 

Interim boekhouder

Bij ziekte of tijdelijke afwezigheid van uw boekhouder kunnen wij kort of langdurige hulp bieden bij de voortgang van uw financiële administratie. Ook als u, door welke omstandigheid dan ook, tijdelijke achterstanden moet verwerken, komen we u graag helpen.

 

Klankbordgesprek

Als (beginnend) ondernemer kunt u soms behoefte aan een klankbord hebben. Een gesprek met een onafhankelijk professional. Iemand die, zonder dat het roer van u wordt overgenomen, kan fungeren als begeleider en soms ook als wegwijzer. Geheel onafhankelijk, geheel vrijblijvend en uiterst discreet. Met als uiteindelijk doel: ondernemerssucces!

 

Bedrijfsplan samenstellen

Uw bedrijfsplan bestaat onder andere uit een beschrijving van uw onderneming.

En is een routemap voor u als ondernemer en alle belanghebbenden. Er zijn talloze variaties en goede oplossingen denkbaar. Wilt u weten welke oplossingen er voor u mogelijk kunnen werken? Neem dan contact met ons op

 

ExploitatiePrognoses, budgetten en liquiditeitsoverzichten samenstellen

Op basis van uw bedrijfsplan zult u een prognose en een liquiditeitsoverzicht willen hebben. Onder andere om de haalbaarheid van uw plannen aan te tonen. Als u eenmaal onderweg bent, dan wilt u natuurlijk de plannen die u zo zorgvuldig maakte volgen. Om er nu voor te zorgen dat de kosten zo goed mogelijk worden beheerd dient u deze te budgetteren en de budgetten te bewaken.

 

Beginbalans vaststellen

De beginbalans dient bij de start van de onderneming en na elk afgesloten boekjaar vastgesteld te worden. Elke balans bestaat uit bezittingen en middelen waaruit deze gefinancierd zijn.

 

Administraties controleren

Om een periode op de juiste wijze af te sluiten is het verstandig, en vaak ook noodzakelijk om de gehele administratie te controleren. Afhankelijk van het aantal initiële fouten zal de administratie integraal of steekproefsgewijs worden gecontroleerd.

 

Verwerken financiële administratie

Bij het verwerken van de financiële administratie worden alle inkoopfacturen, verkoopfacturen, bonnetjes en declaraties en kasboeken en bankafschriften, op volgorde van datum in een boekhoudpakket ingebracht. Het zogenaamde inboeken van alle boekstukken. Daarnaast dient er vaak nog een bewerking op te gebeuren ten aanzien van geactiveerde bedrijfsmiddelen en overlopende posten.

 

Periodieke of tussentijdse rapportage

Als uw administratie goed wordt bijgehouden is het goed gebruik om hiervan rapport te doen. Het gaat doorgaans om een korte periodieke rapportage van de verlies- en winstrekening al of niet in combinatie met de balans. Een uitgebreide rapportage is vanzelfsprekend ook mogelijk.

 

Salarisadministratie uitvoeren

De Fiscus stelt naast de bewaarplicht van zeven jaar, die dus ook voor de salarisadministratie geldt. Nog een aantal stringente eisen waaraan een salarisadministratie dient te voldoen. Zo dient u bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen van uw werknemers te bewaren in uw salarisadministratie. En ook een ondertekende verklaring aangaande de heffingskortingen. Maar ook berekeningen, loonstaten enzovoort. In elke loontermijn, van bijvoorbeeld vier weken of een maand, volgt een salarisberekening en een aangifte loonheffingen. Vaak worden declaraties van personeel verrekend via de salarisadministratie. In sommige gevallen is dat zelfs verplicht. Vele bedrijfstakken kennen daarnaast ook eigen regelingen voor bijvoorbeeld pensioenen en scholing. Ook die gegevens worden per tijdvak berekend en de gegevens aan de bedrijfsvereniging aangeleverd. Al met al wordt het al gauw een hele administratie op zich. En precies zo wordt dat bij ons ook behandeld. Natuurlijk zijn er koppelingen met uw financiële administratie, welke met de zogenaamde loonjournaalposten duidelijk worden. Zo lopen uw financiële administratie en uw salarisadministratie altijd met elkaar in de pas.

 

Jaarafsluiting en opening nieuw boekjaar

Aan de jaarafsluiting van uw boekhouding gaat een noodzakelijke korte controle vooraf, mogelijk gevolgd door kleine correcties. Het is doorgaans niet noodzakelijk om de boekhouding volledig te controleren.

 

Jaarrapportage

Om tot een deugdelijke jaarrapportage en jaarrekening te komen, is het doorgaans gewenst om eerst een controle van de administratie uit te oefenen. Tijdens die controle worden boekingen comptabel getoetst en zo nodig gecorrigeerd. Nadat alle transitoria zijn vastgesteld volgt rapportage met onder andere een weergave van de balans, verlies & winst, toelichtingen en analyses.

 

Publicatierapportage inclusief publicatie KvK

Rechtspersonen kennen doorgaans een zogenaamde publicatieplicht. Een in Nederland gevestigde publicatieplichtige B.V. dient binnen tien dagen na het definitief worden van de jaarrekening, over te gaan tot aanbieding van het publicatierapport aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

 

Aangiften Belastingen

Alle uit uw onderneming voortvloeiende belastingen kunnen door ons worden berekend en aangegeven: Omzetbelasting, Inkomstenbelasting, Loonheffingen, Winstbelasting en Vennootschapsbelasting. Alle belastingaangiften worden elektronisch ingediend.